Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
(24/08/2011 3:24:47 SA)

Ngày 15/7/2011, Chủ tịch HĐND tỉnh ký Thông báo số 05/TB-HĐND thông báo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016, nội dung như sau:

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Quy chế hoạt động của HĐND; Căn cứ Nghị quyết số 1258, 1259, 1260/NQ-UBTVQHI2, ngày 12/7/2011 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai;

Thường trực HĐND tỉnh thông báo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Thường trực HĐND tỉnh làm việc theo chế độ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Điều 53 của Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

2. Chủ tịch HĐND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh để đảm bảo Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm tập thể trước HĐND tỉnh.

3 . Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực HĐND tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch HĐND tỉnh phân công.

4. Hàng tháng Thường trực HĐND tỉnh họp để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác trong tháng và bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác tháng sau.

II. PHÂN CÔNG CỤ THÊ:

1. Đồng chí Phạm Văn Cường - Chủ tịch HDND tỉnh:

- Chủ tịch HĐND tỉnh có trách nhiệm điều hành toàn bộ các mặt công tác của Thường trực HĐND tỉnh; chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh; giữ mối quan hệ giữa HĐND tỉnh với Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; với Chính phủ; Tỉnh ủy; UBND; Đoàn đại biểu Quốc hội; Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác, công dân.

- Chỉ đạo việc thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Đảng đoàn HĐND tỉnh; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động của HĐND tỉnh hàng năm và cả nhiệm kỳ.

- Phụ trách các hoạt động của HĐND liên quan đến khối kinh tế tổng hợp lĩnh vực ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐND tỉnh về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh được ngân sách nhà nước cấp.

- Phụ trách và chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương; ban hành, thay đổi, bổ sung các chế độ, chính sách của tỉnh thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc chế độ tập thể của Thường trực HĐND tỉnh.

- Ký chứng thực các nghị quyết, biên bản kỳ họp của HĐND tỉnh; ký báo cáo công tác 6 tháng, năm, báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan Trung ương; các văn bản về tổ chức nhân sự liên quan thẩm quyền của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh.

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp.

- Phụ trách công tác đối ngoại của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh.

- Tham gia tiếp công dân theo quy định.

- Chủ tọa và kết luận nội dung các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

- Ra quyết định thành lập các đoàn giám sát của HĐND tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi địa bàn thành phố Lào Cai.

2. Đồng chí Tạ Đình Bảng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:

- Thay mặt Chủ tịch HĐND tỉnh giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND tỉnh vắng mặt.

- Phụ trách các hoạt động của HĐND liên quan đến khối kinh tế ngành và nội chính.

- Đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, nội chính và pháp chế; đôn đốc chuẩn bị và tham gia vào nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp; hoàn chỉnh lần cuối các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được HĐND tỉnh thông qua để trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và chủ trì các cuộc giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh và tình hình thực thi pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

 - Chỉ đạo xử lý đơn thư khiếu nại, tổ cáo của công dân.

- Chỉ đạo việc soạn thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất của Thường trực HĐND tỉnh. Ký các báo cáo tháng, quý của Thường trực HĐND tỉnh và văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Chủ tịch HĐND tỉnh tổ chức điều hòa, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND tỉnh; giữ mối quan hệ công tác với UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; các cơ quan, đơn vị của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thành phố. Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án nhân dân; Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Lào Cai.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo nội dung và phát hành Bản tin hoạt động Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, kỷ yếu các kỳ họp HĐND tỉnh, Website Người Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai và một số ấn phẩm khác; chịu trách nhiệm tổ chức họp báo trước các kỳ họp của HĐND tỉnh.

- Phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

- Tham gia tiếp công dân theo quy định.

- Trực tiếp theo dõi địa bàn huyện Bảo Yên, Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai.

3. Đồng chí Hà Xuân Kiến - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khi Chủ tịch và Phó Chủ tịch vắng mặt.

- Phụ trách các hoạt động của HĐND liên quan đến lĩnh vực văn hoá, xã hội, công tác dân tộc; thu thập và giải quyết ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

- Tham gia chỉ đạo việc soạn thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất của Thường trực HĐND tỉnh. Ký các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp; hoàn chỉnh lần cuối các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được HĐND tỉnh thông qua để trình Chủ tịch ký ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và chủ trì các cuộc giám sát thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh và tình hình thực thi pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Dự kiến nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp HĐND đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQ, các Ban của HĐND tỉnh.

- Tham gia tiếp dân theo quy định.

- Theo dõi công tác bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

- Trực tiếp theo dõi địa bàn huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Sa Pa, Bát Xát.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh.

Ban Biên tập