ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 

Số:          /2010/CT-UBND

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

       

                                       Lào Cai, ngày      tháng      năm 2010

 

         DỰ THẢO LẦN 3

 

CHỈ THỊ

Về tăng cường công tác quản lư Nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá

tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  

Thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong 05 năm qua, đă từng bước đi vào nề nếp, hướng tới tính chuyên nghiệp, bước đầu đă góp phần phục vụ nhu cầu bán đấu giá tài sản nhà nước, tài sản của các tổ chức, cá nhân; tăng thu ngân sách nhà nước cho địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, pháp luật và thực tiễn hoạt động bán đấu giá và hoạt động dịch vụ bán đấu giá tài sản cũng c̣n tồn tại nhất định. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về bán đấu giá tài sản với nhiều văn bản khác nhau, thiếu thống nhất và c̣n nhiều bất cập dẫn đến nhận thức và thực hiện ở các cấp, các ngành cũng thiếu thống nhất.  

Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản, ngày 04/3/2010 Chính phủ đă ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP (Nghị định số 17/2010/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2010). Để triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất và đạt hiêu quả Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, tăng cường công tác quản lư nhà nước về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của ḿnh có trách nhiệm tổ chức việc quán triệt, triển khai nội dung Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về bán đấu giá tài sản đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và các đối tượng có liên quan; đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về bán đấu giá tài sản tại đơn vị, địa phương.

Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền h́nh tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện đăng tải các nội dung thông báo về bán đấu giá tài sản trên Báo Lào Cai, sóng phát thanh, truyền h́nh địa phương để mọi công dân, tổ chức biết, tham gia đăng kư mua tài sản bán đấu giá.

2. Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh khi có nhu cầu bán tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán đấu giá, th́ phải kư hợp đồng với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp hoặc Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp) để tổ chức bán đấu giá theo tŕnh tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

3. Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước th́ chuyển giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (trực thuộc Sở Tư pháp) để tổ chức bán đấu giá; tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do cơ quan có thẩm quyền từ cấp huyện trở xuống tịch thu sung quỹ nhà nước th́ chuyển giao cho Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện để tổ chức bán đấu giá. Tất cả các cuộc bán đấu giá tài sản do Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện tổ chức đều phải có Đấu giá viên trực tiếp điều hành.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chủ tŕ, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đối với Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất đă được thành lập trước ngày 01/7/2010 đă tiếp nhận việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số lô đất cụ thể mà đă tiến hành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng có phương án bán đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/7/2010 th́ tiếp tục thực hiện bán đấu giá theo tŕnh tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 01/7/2010 không thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện để bán đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất mà chuyển giao chức năng bán đấu giá quyền sử dụng đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để đơn vị này kư hợp đồng với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ tŕ phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát lại việc chuyển giao tài sản nhà nước, tài sản thanh lư, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lư tịch thu; tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất để tŕnh cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền. Việc xử lư phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về quản lư tài sản nhà nước và Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.

b) Trong phạm vi, chức năng của ḿnh, tăng cường hoạt động kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xă, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản và Chỉ thị này.

c) Việc thu phí trong hoạt động bán đấu giá tài sản khi chưa có văn bản mới thay thế tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2007 của UBND tỉnh về ban hành phí đấu thầu, phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trên cơ sở quy định mới của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ tŕ phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng mức thu phí mới về hoạt động bán đấu giá tài sản tŕnh HĐND, UBND  tỉnh quyết định.

6. Công an tỉnh: ngoài việc chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xử lư tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phù hợp với pháp luật về bán đấu giá tài sản c̣n có trách nhiệm: chủ tŕ, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch pḥng ngừa, phát hiện và xử lư nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán đấu giá tài sản; ngăn chặn t́nh trạng c̣ mồi, làm giá, d́m giá trong bán đấu giá, gây thiệt hại đến quyền lợi của tổ chức và công dân.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tư pháp trong quản lư nhà nước đối với doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.  

8. Sở Tư pháp có trách nhiệm:  Tham mưu giúp UBND tỉnh thống nhất quản lư nhà nước về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; theo dơi, tổng hợp t́nh h́nh, kết quả tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

a) Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản gắn với lộ tŕnh chuyển đổi Trung tâm này sang hoạt động theo mô h́nh doanh nghiệp; Tạo nguồn cán bộ cử đi đào tạo Đấu giá viên đáp ứng hoạt động bán đấu giá tại địa phương để thực hiện nhiệm vụ bán đấu giá tài sản theo quy định của Chính phủ. Xây dựng Đề án phát triển tổ chức hành nghề dịch vụ bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 tŕnh Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong quư II/2011.

b) Chủ tŕ, phối hợp với các cơ quan có liên quan:

- Tổ chức thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về bán đấu giá tài sản; khẩn trương xây dựng và tŕnh Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về tổ chức và hoạt động bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai thay thế Quyết định số 74/2007/QĐ - UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về bán đấu giá tài sản và t́nh h́nh thực tiễn tại địa phương;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện và xử lư hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lư các vi phạm về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng, công bố quy tŕnh nghiệp vụ tổ chức, thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản; Nội quy mẫu cuộc bán đấu giá tài sản; Tổ chức các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện trên địa bàn tỉnh nhằm đưa hoạt động này đi vào nề nếp;

- Chủ tŕ phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản đến các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

c) Về chế độ thông tin, báo cáo:

Giao cho Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, của Hội đồng bán đấu giá tài sản do UBND cấp huyện thành lập; kết quả bán đấu giá của Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất. Chủ tŕ phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.   

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày kư và được đăng Báo Lào Cai chậm nhất 05 ngày kể từ ngày kư. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân tỉnh các vướng mắc phát sinh để chỉ đạo./.

 

          Nơi nhận;

- Văn pḥng Chính phủ;  

- TT.TU, HĐND,UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;  

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Báo Lào Cai, Đài PT- TH tỉnh,

- Công báo Lào Cai; Website tỉnh;

- UBND các huyện , thành phố;               

- Các sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;

- Lănh đạo Văn pḥng;

- Lưu VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH